Egyesületünkről
 A Dogfit Kutyakedvelők Sportegyesülete 1995-ben alakult, alapvető tevékenysége a Dunakeszi kutyaiskola működtetése, ahol a kulturált kutyatartás, a kutyás szabadidősportok népszerűsítése a legfőbb feladatunk. Tagjai részére rendszeres és rendezett körülmények közötti sportolási és versenyzési lehetőséget biztosít. 

Adataink:
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 35.
Az egyesület alapításának éve: 1995
Adószám: 18670770-113
Nyilvántartási szám: TE 186/95 Pest Megyei Bíróság
Bankszámla szám:  16200230-10008573 MAGNET Bank 
Az egyesület elnöke: Patyus Ferenc
Az egyesület titkára: Csete Márta

A tagok részesülnek az egyesület által nyújtott kedvezményekből, részt vehetnek az egyesület rendezvényein, klubnapokon, szakmai programokon, szerepelhetnek a bemutató csapatban. Ingyenes nevelési, tartási, ápolási és egyéb szaktanácsokat kérhetnek az egyesület szakembereitől

Beszámoló 2015

Beszámoló 2014

Beszámoló 2013

Beszámoló 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOGFIT Kutyakedvelők Sportegyesülete

ALAPSZABÁLY

Melynek feladata hogy az 1989. évi II. Tv. rendelkezéseire alapítottan biztosítsa az egyesület demokratikus, önkormányzati elven való működését, segítse elő a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

I.

Az egyesület adatai

1.)  Az egyesület neve: DOGFIT Kutyakedvelők Sport Egyesülete

      Rövidített elnevezése: DKSE

2.)  Az egyesület székhelye: 2120. Dunakeszi, Fő út 35.

3.)  Az egyesület alapításának éve:  1995

II.

4.) Az egyesület elsődleges célja, hogy tagjai részére rendszeres és rendezett körülmények közötti sportolási - különös tekintettel a kutyás sport tevékenységre -, versenyzési lehetőséget biztosítson, nevelve az öntevékenységre és közösségi életre.

4/1. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete

4/2. A kúlturált kutyatartás és tenyésztés írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése.

4/3. Kynológiai tanfolyamok, előadások szervezése, kutyakiképző tanfolyamok, vizsgák, versenyek szervezése.

4/4. Az egyesület feladatainak ellátása érdekében szakosztályokat, klubokat, területi-, szakmai-, fajta- és kiképző szervezeteket létesíthet, továbbá bizottságokat hozhat létre.

4/5. Az egyesület szándéka, hogy pártoló tagjainak, valamint igény esetén külső személyek és szervezetek számára is biztosítsa a sportolási és felüdülési lehetőséget, akár egyéni, akár szervezett keretek között.

4/6. A célok elérése érdekében az egyesület vezetésének feladata, hogy szervezze a tömegsport, vagy versenysport rendezvényeket, gondoskodjon az ilyen jellegű rendezvényeken való részvételről, s az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítsa.

III.

Tagsági viszony formái, keletkezése és megszűnése

5.) Az egyesület tagjai lehetnek:

                        - magánszemélyek,

                        - jogi személyek,

                        - valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei

mint rendes tagok, továbbá

                        - pártoló tagok,

                        - tiszteletbeli tagok,

                        - tiszteletbeli elnök(ök).

5/1. Az egyesület rendes tagja lehet az a jelentkező, aki a belépési nyilatkozat aláírásával kéri felvételét az egyesületbe, elfogadja az egyesület Alapszabályának rendelkezéseit, és tevékenyen résztvesz az egyesület működésében.

5/2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a jelentkező, aki (amely) felvételét kéri a tagok sorába, ezzel egyidejűleg a belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület személyes, és (vagy) anyagi támogatását.

5/3. Tiszteletbeli tagként felvehető, vagy azzá minősíthető az a magánszemély, aki kiemelkedő tevékenységével támogatja az egyesületet.

5/4. Tiszteletbeli elnöknek felkérhető az a magánszemély aki különösen kiemelkedő tevékenységével elősegíti az egyesület működését.

6.) Az egyesületbe való belépés, vagy az egyesületből való kilépés minden tag számára önkéntes.

7.) Tagsági viszony megszűnésének esetei:

                        - kilépés,

                        - törlés,

                        - kizárás,

                        - halál

7/1. A kilépési szándékot írásban, az elnökséghez kell benyújtani.

7/2. Törölni kell az egyesület tagját, amennyiben tagdíjfizetési kötelezettségét tárgyévet követő két hónapig nem teljesíti, és felhívás ellenére azt attól számított 15 napon belül nem fizeti meg, valamint elhalálozása esetén.

7/3. A tagsági viszony kizárással fegyelmi büntetésként szüntethető meg.

8.) Az egyesületi tagsággal kapcsolatos feladatok - tagsági viszony keletkezése, módosulása, megszűnése - az elnökség hatáskörébe tartozik.

9.) Az egyesület elnöksége az egyesület tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet, ellátja őket tagsági könyvvel, illetve tagsági igazolvánnyal.


IV.

Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

10.) Az egyesület rendes tagjának jogai:

10/1. Résztvehet az elnökség által meghatározott feltételek szerint a szervezeti és szakosztályi munkában és versenyeken.

Használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét a működési szabályzatban foglaltak szerint.

10/2. Véleményt nyílváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, ajánlatot tehet minden felmerülő probléma megoldására.

10/3. Résztvehet az egyesület közgyűlésén, ott felszólalhat, javaslatokkal élhet.

10/4. Szavazhat a közgyűlés elé kerülő kérdésekben, választható egyesületi tisztségre, az egyesület testületi szerveibe, valamint sportági szakszövetségbe az egyesület képviseletére.

10/5. Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.

10/6. Az egyesület valamely szervének törvénysértő, vagy Alapszabályba ütköző határozatát, - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - megtámadhatja, a felügyeleti szerv tudomására hozhatja, annak megsemmisítését indítványozhatja.

A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, az arra illetékes szerv azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

10/7. Az egyesület rendes tagjait megillető jogok közül a 10/4, és a 10/6 pontok gyakorlása a 14. évet betöltött sportolók számára biztosított.

11.) Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

11/1. A különböző versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, legjobb tudás szerinti szereplés, sportszerű magatartás.

11/2. Az alapszabály rendelkezéseinek betartása, az egyesület testületi szervei által hozott határozatok végrehajtása.

11/3. A megállapított tagsági díj pontos, határidőre történő fizetése, az egyesületi vagyon megóvása, a sporteszközök, felszerelések, létesítmények gondos rendeltetés-szerű használata.

12.) Az egyesület pártoló tagjának jogai

12/1. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban, tanácskozási joggal résztvehet az egyesület közgyűlésén.

12/2. Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, egyeztetés alapján igénybe veheti az egyesület létesítményeit.

13.) A pártoló tag kötelezettségei:

13/1. Az Alapszabály rendelkezéseinek betartása, sportszerű magatartás.

13/2. A megállapított tagdíj fizetése, az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és lehetőség szerinti anyagi támogatása.

14.) Az egyesület tiszteletbeli tagjának jogai:

14/1. Véleményt nyílváníthat, javaslatokat tehet a sportegyesületet érintő kérdésekben.

14/2. Tanácskozási joggal résztvehet az egyesület közgyűlésén.

14/3. Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

15.) Az egyesület tiszteletbeli tagjának kötelezettségei:

15/1. Az Alapszabály rendelkezéseinek betartása.

15/2. Az egyesület erkölcsi támogatása, sportszerű magatartás.

16.) A jogi személy tagsági jogait kijelölt képviselője útján gyakorolhatja, s a kötelezettségek is e szerint terhelik.

V.

Az egyesület szervezete

17.) Az egyesület szervei:

                        - közgyűlés,

                        - elnökség,

                        - számvizsgáló bizottság,

                        - egyéb bizottságok.

17/1. Közgyűlés.

17/1.1 Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

17/1.2 A közgyűlést az elnökség hívja össze, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal.

A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha

          - a felügyeleti szerv elrendeli,

          - a számvizsgáló bizottság írásban kéri,

          - a tagok 1/3-a  - az ok és cél megjelölésével - az elnökségnél írásban kezdeményezi.

17/1.3 A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok legalább 50 %-a jelen van.

A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést legkésőbb 8 napon belül - de akár közvetlenül utána, 30 perc múlva - újra össze kell hívni, s az így összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

17/1.4 A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A titkos szavazás elrendeléséhez a jelenlévő, szavazásra jogosult tagok 2/3-ának döntése szükséges.

17/1.5 Döntéshez általában elegendő az egyszerű többség azzal, hogy szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

Minősített - 2/3-os - többség szükséges azonban a sportegyesület megalakulásakor, egyesülésekor, feloszlásának, vagy megszűnésének kimondásához, valamint az Alapszabály módosításához, továbbá a tisztségviselők megválasztásához, visszahívásához.

17/2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

17/2.1 A sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más sportegyesülettel való egyesülésének kimondása.

17/2.2 Az Alapszabály és a Fegyelmi Szabályzat megállapítása és módosítása.

17/2.3 A tisztségviselők megválasztása.

17/2.4 Az évi költségvetés meghatározása, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.

17/2.5 Sportfejlesztési terv jóváhagyása.

17/2.6 A testületi szervek beszámolása.

17/2.7 A különböző tagdíjak és fizetési feltételek meghatározása, módosítása.

17/2.8 Tisztségviselők ellen fegyelmi határozat meghozatala, más fegyelmi ügyek másodfokon történő elbírálása,valamint a testületi szervek döntéseinek felülbírálása, döntéseinek megváltoztatása.

17/3 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető valamint a közgyűlés által választott két hitelesítő ír alá.

18.) Az elnökség

18/1 Az elnökség  legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll, s annak elnökét és tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb 5 évi időtartamra.

18/2 Az elnökségnek mindenkor tagja az egyesület elnöke, titkára, gazdasági vezetője és a mindenkori tiszteletbeli elnök(ök).

18/3 Az egyesület elnöksége szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik. Akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

18/4 Az elnökség főbb feladatai és hatásköre:

18/4.1 A közgyűlés előkészítése és összehívása. A közgyűlést, megtartása előtt legalább 15 nappal a tagok részére írásban megküldött meghívóval, a hely, időpont és napirendi pontok feltüntetésével kell összehívni.

18/4.2 Az egyesület tevékenységének meghatározása, irányítása, valamint a szakosztályok és tisztségviselők munkájának ellenőrzése a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezései, továbbá a közgyűlés határozatai alapján.

18/4.3 Az egyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, valamint versenynaptár jóváhagyása.

18/4.4 Az egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése.

18/4.5 Szakosztályok, bizottságok létrehozása, és ezek munkájának irányítása, és ellenőrzése.

18/4.6 A tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala, s az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

18/4.7 Fegyelmi jogkör gyakorlása, kivéve a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyeket.

19.) Számvizsgáló bizottság.

19/1 A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll, annak elnökét és két tagját a közgyűlés választja legfeljebb 5 évi időtartamra.

A bizottság a közgyűlésnek alárendelten tevékenykedik, beszámolási kötelezettséggel tartozik.

19/2 A Számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az, aki az elnökségnek tagja, továbbá, aki az egyesület alkalmazásában áll, vagy az egyesületben gazdasági feladatot lát el.

19/3 A bizottság főbb feladatai

19/3.1 Az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése.

19/3.2 Pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartása, és betartásának ellenőrzése.

19/3.3 Tagsági díj fizetésének ellenőrzése.

19/4 A bizottság munkájáról, észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget, szükség esetén a felügyeleti, vagy más arra illetékes szervet.

20.) Egyéb bizottságok

Az Alapszabály felhatalmazza a közgyűlést, hogy az egyesület tevékenységétől, nagyságától függően további, az egyesület céljainak elérésében segítséget nyújtó és közreműködő 3 tagú bizottságokat hozzon létre, melyek elnökből és két tagból állnak. Megválasztásuk időtartama legfeljebb 5 évre szól.

20/1 Fegyelmi bizottság létrehozása akkor válik kötelezővé, amikor az egyesület taglétszáma a 25 főt eléri, illetve meghaladja. A fegyelmi bizottság létrehozásáig a fegyelmi jogkört - kivéve a közgyűlés hatáskörébe tartozó eseteket - az elnökség gyakorolja, s a fegyelmi határozatot az elnök írja alá.

21.) Jelen alapszabály felhatalmazza az elnökséget, hogy az egyesület nagyságától, a sportolók számától, és a gyakorolni kívánt sportágtól függően szakosztályokat hozzon létre, melyek működésének részletes feltételeit elnökségi döntéssel kell meghatározni, és a soron következő közgyűlést tájékoztatni.

 

VI.

Tisztségviselők:                         - elnök

                        - titkár

                        - gazdasági vezető

                        - elnökség tagjai

                        - számviteli bizottság elnöke és tagjai.

22.) Az egyesület elnöke:

22/1 Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, gazdálkodását.

22/2 Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, gondoskodik az elnökségi ülések összehívásáról.

22/3 Képviseli az egyesületet, aláírási és utalványozási jogot gyakorol.

22/4 A jogszabályokban meghatározott feltételek szerint munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazásában álló személyek fölött.

22/5 Dönt és intézkedik mindazokban az ügyekben, melyeket az Alapszabály kifejezetten nem utal más hatáskörébe.

23.) Az egyesület titkára

23/1 Az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel látja el az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat.

23/2 Egyebekben az egyesület titkára az elnökség által kialakított munkarendnek megfelelően végzi feladatait.

24.) Gazdasági vezető

24/1 A gazdasági vezető közvetlenül végzi és irányítja az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységét.

24/2 Intézi a tagsági díj fizetésével kapcsolatos ügyeket, vezeti a nyilvántartásokat.

24/3 Gondoskodik a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásáról, és alkalmazásáról.

24/4 Elvégzi mindazokat a feladatokat, melyek területéhez tartoznak, s melyekkel kapcsolatban a közgyűlés, elnökség, vagy elnök által meghatározva, intézkedni kell.

25.) Az elnökség tagjai

25/1 Rendszeresen és tevékenyen résztvesznek

          - az egyesület céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges munkában,

          - az elnökségi határozatok előkészítésében, és meghozatalában,

          - a felügyeleti szerv, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, ezek               végrehajtásának ellenőrzésében.

25/2 Az elnökség tagja jogosult, és egyben köteles az egyesületet érintő körülményeket, az egyesület életének eseményeit figyelemmel kísérni, és azokkal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tenni az elnökségnek.

25/3 Az egyesület elnökségének tagja felelős az elnökség gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozataiért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt egyértelműen kinyilvánította.

26.) A Számvizsgáló bizottság elnöke és tagjai

A bizottság számára jelen Alapszabályban meghatározott feladatokat végzik.

Felelősségükre a 25/3 pontban foglaltak az irányadók.

27.) A tisztségviselőket - az Alapszabályban foglaltak szerint - a közgyűlés választja, és hívja vissza, vagy menti fel.

27/1 Megszűnik a tisztségviselők megbizatása akkor is, ha a választásra (megbízásra) meghatározott időtartam eltelt, és újraválasztásukra sor nem került.

27/2 A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el. Ettől eltérő esetben tisztségviselő részére munkadíjat, vagy tiszteletdíjat a közgyűlés állapíthat meg.

A tisztség ellátása során felmerült dologi kiadásokat, igazolt költségeket - igény esetén - az egyesület köteles megtéríteni.

27/3 A tisztségviselők felelősségére egyebekben a polgári jog által meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

VII.

Az egyesület gazdálkodása

28.) Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek, nem jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

28/1 Az egyesület - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat.

Ilyen tevékenység elhatározása, a tevékenység folytatásához szükséges feltételek meghatározása az elnökség hatáskörébe tartozik.

28/2 Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

28/3 A tagdíj mértékét és fizetési feltételeit a közgyűlés határozza meg.

28/4 A sport egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

28/5 A közgyűlés jogosult új tag belépők részére egyszeri belépési díjat is meghatározni.

 

VIII.

Az egyesület jogképessége

29.) Az egyesület jogi személy, melyet az egyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként, vagy az ügyek egy meghatározott csoportjára nézve az elnökség, vagy az elnök más  személyre is átruházhatja.

Az egyesület a nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé.

 

IX.

Az egyesület megszűnése

30.) Az egyesület megszűnik, ha

          - feloszlását a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja,

          - felügyeleti szerv feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését,

          - más sport egyesülettel egyesül.

31.) Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - visszamaradó vagyon lehetőségétől függően természetben, vagy pénzben a tagokat illeti meg a sport egyesületnél eltöltött éveik arányában.

A felosztásban csak azok részesülhetnek, akik a megszűnés időpontjában az egyesület tagjai.

Nem vonatkozik ez a rendelkezés a pártoló és tiszteletbeli tagokra.

A fentiekkel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló feladata.

 

X.

Egyéb rendelkezések

32.) Jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a mindenkor érvényben lévő és ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

33.) Jelen Alapszabályt a DOGFIT Kutyakedvelők Sport Egyesülete 1995. november 18-án megtartott alakuló közgyűlése megtárgyalta, és 2-XI/1995. számú határozatával változtatás nélkül, jóváhagyólag elfogadta.

 

Dunakeszi, 1995. november 18.